top of page
Zoeken

De Droom van het Zilvermuseum - Silver Museum has a dream...

Het Nederlands Zilvermuseum aan het woord;

De Treasure of New Life vormt een mooie aanvulling op de collectie van het Nederlands Zilvermuseum, omdat het een verbinding legt tussen de eerste toepassing van galvano door de Nederlandse Zilverfabriek van Kempen en één van de meest recente, moderne toepassingen door Jan Matthesius. Hij ontving voor dit kunstwerk in 2006 niet voor niets de eerste prijs bij de Schoonhoven Silver Award.


Betekenis van galvano in de zilverindustrie

Wat het stuk van Matthesius extra bijzonder maakt, is dat het door middel van galvanoplastiek tot stand is gekomen. Het staat daarmee in een lange historische traditie, waarin Nederland een belangrijke rol speelde er waarvan het Zilvermuseum in bezit is van één van de oudste in Nederland geproduceerde stukken. De Europees befaamde fabriek Van Kempen en Begeer maakte namelijk een van de eerste galvano-stukken van zilver, tafelstuk uit 1863 gemaakt voor N.F. van Nooten. Zij waren daarmee hun tijd ver vooruit. Toen van Kempen het stuk presenteerde tijdens de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs ontstond er ophef bij de jury. De jury vroeg zich namelijk af of Van Kempen echt galvanoplastiek had toegepast. Daarom vroeg de jury Jacobi (een expert op gebied van de galvano-techniek)om te komen kijken of het inderdaad galvanoplastiek betrof. In Voorschoten liet Johannes Mattheus van Kempen aan Jacobi de nieuwe vleugel zien in de fabriek, die geheel gewijd was aan de nieuwe techniek. Jacobi was overtuigd.

Jan Matthesius herontwikkelde het galvaniseren op een moderne wijze, waardoor een heel nieuwe moderne vormgeving ontstaat.


Treasure of New Life – Jan Matthesius

‘De gedachte achter de creatie van ‘Treasure of New Life’ was het ontwerpen en vervaardigen van een groot zilveren object dat zo’n uitstraling heeft dat het zichtbaar niet te realiseren is met de gebruikelijke hamertechnieken. Bovendien wilde ik een mystieke Black Hole ervaring meegeven aan de toeschouwer.’

De binnenzijde heeft een diepzwarte kleur, die een mysterieuze Black Hole beleving geeft. Een losliggende hoogglanzend gepolijste zilveren bol zoekt zijn eigen plaats in de holle bodemruimte. Het bolle oppervlak weerspiegelt het de verwonderde blik van de toeschouwer wanneer deze dichterbij komt.Hoe kunt u bijdragen? Door middel van een donatie bij de donatiepaal in het museum, of door een bedrag over te maken via de QR-code hiernaast.


Ook is het mogelijk een schenking te doen. Het Nederlands Zilvermuseum is een ANBI-Stichting.The Dutch Silver Museum speaks;

The Treasure of New Life is a nice addition to the collection of the Dutch Silver Museum, because it establishes a connection between the first application of galvano by the Dutch Silver Factory in Kempen and one of the most recent, modern applications by Jan Matthesius. It is not for nothing that he received the first prize at the Schoonhoven Silver Award in 2006 for this work of art.


Significance of electroplating in the silver industry

What makes Matthesius piece extra special is that it was created by means of electroforming. It therefore stands in a long historical tradition, in which the Netherlands played an important role, and the Silver Museum owns one of the oldest pieces produced in the Netherlands. The European famous factory Van Kempen en Begeer made one of the first electroplating pieces of silver, table centerpiece from 1863 made for N.F. from Nuts. They were thus far ahead of their time. When van Kempen presented the piece during the World Exhibition of 1867 in Paris, there was a commotion among the jury. The jury wondered whether Van Kempen had really applied electroforming. That is why the jury asked Jacobi (an expert in the field of electroforming) to come and see whether it was indeed electroforming. In Voorschoten, Johannes Matthesius van Kempen showed Jacobi the new wing in the factory, which was entirely devoted to the new technology. Jacobi was convinced.

Jan Matthesius redeveloped electroplating in a modern way, creating a completely new modern design.


Treasure of New Life – Jan Matthesius

The idea behind the creation of 'Treasure of New Life' was to design and manufacture a large silver object that has such a look that it is visibly impossible to realize with the usual hammering techniques. Moreover, I wanted to give a mystical Black Hole experience to the viewer.'

The inside has a deep black color, which gives a mysterious Black Hole experience. A loose high-gloss polished silver sphere finds its own place in the hollow floor space. The convex surface reflects the astonished gaze of the viewer as they approach.


How can you contribute?

By means of a donation at the donation pole in the museum, or by transferring an amount via the QR code shown above.


It is also possible to make a donation. The Dutch Silver Museum is an ANBI Foundation.

Comments


bottom of page